Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Organizace, právo

Nejprodávanější v této kategorii

Úvod do počítačových simulací - Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Nezbeda,Jiří Kolafa,Miroslav Kotrla

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé doplněné vydání učebního textu pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK obsahuje kapitoly, které se věnují základním pojmům a definicím, základům molekulární dynamiky, základům metody Monte Carlo, měřením, realizaci pseudoexperimentu simulace v jiných souborech, dále speciálním metodám a systémům, kinetickým veličinám a časově závislým systémy, kvantové simulaci; obsahuje dále

Sleva 22 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Posudkové lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Libuše Čeledová,kolektiv

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a použití v souladu s pokroky lékařské vědy. Moderně koncipovaná skripta jsou autorským dílem kolektivu předních českých odborníků z oboru posudkového

Sleva 22 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Základy posuzování invalidity

Autor: Kolektiv autorů - Zvoníková Alena,Čeledová Libuše,Čevela Rostislav

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, popřípadě i revizní lékaře k bližšímu seznámení se základními principy posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k jednotlivým skupinám zdravotních postižení. Přispěje i k lepšímu pochopení zásad Mezinárodní klasifikaci funkčních

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Informovaný souhlas - Proč a jak?

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
25 %
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty

Sleva 25 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Odběry orgánů k transplantaci / Odbery orgánov na transplantácie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Baláž,Július Janek,Miloš Adamec

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry orgánů a tkání pro účely transplantace. Tvoří ji dvacet samostatných kapitol, probírajících postupně celou problematiku odběrů: od právních norem potřebných pro diagnostiku potvrzení smrti dárce orgánu přes detailně popsanou péči o dárce a samotné technické provedení odběru až po přípravu odebraných orgánů a

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví

Autor: Jan Mach

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje odpovědnosti občanskoprávní a správní (subjektivní i objektivní odpovědnost, porušení prevenční povinnosti, odpovědnost zdravotnických zařízení a pojišťoven, ochrana osobnosti aj.) a dále se věnuje

Sleva 15 % z běžně ceny 671 Kč

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V MEDICÍNĚ - Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Stolínová, Jan Mach

publisher: Galén

0 / 5
25 %
Kniha Právní odpovědnost v medicíně vychází již ve druhém, doplněném a přepracovaném vydání. Je určena lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, jakož i právníkům zabývajícím se problematikou medicínského práva a právní odpovědnosti. Pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů a dalších

Sleva 25 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů

Autor: Barták Miroslav

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Vzhledem k velkému rozsahu zahrnutých zemí je kniha především deskriptivní, nikoliv analytická. Bude jistě sloužit jako referenční literatura v případě srovnání zdravotnických systémů. Autor přináší zajímavé souhrnné dílo, které je svým způsobem výjimečné a jedinečné, neboť podobná publikace na českém trhu nikdy nebyla v českém jazyce dostupná.Podle mého názoru bude publikace užitečná pro

Sleva 15 % z běžně ceny 603 Kč

Naše cena: 513 Kč

Skladem

Zdravotnické právo. Pro praxi a posluchače lékařských fakult

Autor: Kolektiv autorů - Hana Kurzová,Kurzová Hana,Lubomír Vondráček

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Učební text seznamuje posluchače lékařských fakult se základy těch právních předpisů, s nimiž se během své lékařské praxe mohou střetnout. Text je členěn podle jednotlivých právních předpisů do více než 40 samostatných kapitol. V závěru je připojeno i několik dokumentů, které se vztahují k právnímu postavení a jednání profesionálů působících ve zdravotnictví (Hippokratova přísaha, etický kodex

Sleva 22 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé aktualizované vydání publikace věnované sociální péči v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociální péče, podává přehled o různých systémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie, přibližuje jeho praktické výhody i relativní nevýhody a naznačuje vývojové trendy. Z obsahu: sociální stát a sociální politika,

Sleva 22 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je tento druhý díl publikace plně věnován sociální péči v České republice. Autorka Anna Arnoldová postupně rozebírá problematiku sociálně zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů. V závěru knihy je připojen obsáhlý slovník pojmů ze

Sleva 22 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Medicína a právo

Autor: Mach Jan

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
– vztah lékař-pacient – ochrana práv pacienta a jeho osobních údajů – poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta – základy právní odpovědnosti v medicíně – povinnosti první pomoci, neodkladná péče – specifické oblasti medicínského práva (klonování, eutanázie, interrupce, odběr tkání) – systém veřejného zdravotního pojištění – poskytování a úhrada zdravotní péče Vztah lékaře a

Sleva 10 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Dokazování v medicínskoprávních sporech

Autor: Kolektiv autorů - Holčapek Tomáš,Tomáš Holčapek

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje následně právně posoudit důvodnost uplatňovaného nároku na odškodnění či jiné zadostiučinění. Zabývá se postupně jednotlivými stavebními kameny odpovědnosti v kontextu soudního

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Sucharda,Vladimír Pacovský

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Učebnice je určena studentům nezdravotnických oborů jako základní informace o současné medicíně. Obsahuje kapitoly věnované tématům medicína a zdravotnictví, pojetí současné medicíny, etika a medicína, zdraví a nemoc, diagnostika v klinické medicíně, intervence v klinické medicíně, struktura a formy zdravotnické pomoci, zdravotnická dokumentace a informační systémy v medicíně, posuzování kvality

Sleva 22 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Nemocniční otázka v meziválečném Československu

Autor: Hana Mášová

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Učební určený text pro posluchače 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje s vývojem zdravotní a sociální péče a s organizací veřejného zdravotnictví a nemocnic. Autorka informuje o situaci časově vymezené obdobím mezi světovými válkami - popisuje mj. vývoj nemocnic v českých zemích, zejména nemocnic se zvláštním významem pro veřejné zdravotnictví (státní a fakultní nemocnice,

Sleva 22 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Autor: Helena Zavázalová

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, uplatňujících se ve zdraví a nemoci. Tento učební text určený pro studenty Lékařské fakulty UK v Plzni uvádí některé inovované, popř. nové okruhy oboru.

Sleva 22 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Mareš,Lenka Hodačová,Svatopluk Býma

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé vydání učebního textu, v němž autoři zpracovávají témata, kterým není věnována pozornost v jiných pracích, jsou nová, došlo u nich k výraznějším posunům, nebo s nimi mají autoři zkušenosti. Publikace se dělí na dvě části: obecnou a speciální. V první předkládají autoři přehled o oboru jako vědní disciplíně i učebním předmětu, věnují se mimo jiné metodám měření zdravotního stavu obyvatel,

Sleva 22 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče - Care 2

Autor: Kolektiv autorů - Jan Vondráček,Lubomír Vondráček

publisher: Galén

0 / 5
25 %
Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví.

Sleva 25 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I

Autor: Doležal Tomáš a Adam

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní aspekty poskytování zdravotní péče, kvalifikační předpoklady a podmínky výkonu lékařského povolání, témata týkající se zdravotnických zařízení a pojišťoven a nestátních

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotnická praxe a právo. Praktická příručka

Autor: Sovová Olga

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního.V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k

Sleva 16 % z běžně ceny 466 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Autor: Uherek Pavel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Klasifikační systém DRG

Autor: Kolektiv autorů - Kožený Pavel,Němec Jiří,Kárníková Jana,Lomíček Miroslav

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití. Kniha je doplněna CD s ukázkou dat z údajů Národního referenčního centra. Ocení ji odborní pracovníci zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení - Praktická příručka nejen pro zkoušející tým a…

Autor: Kolektiv autorů - Anetta Jedličková,Eva Kopečná,Jiří Paseka

publisher: Galén

0 / 5
25 %
"Cílem této publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v České a Slovenské republice. Praktická příručka určená pro zkoušející týmy a monitory účastnící se klinických hodnocení je strukturována do čtyř oddílů.V prvním je popsána historie a základní legislativa spojená s pojmem ""správná klinická praxe"". Druhá část seznamuje s

Sleva 25 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Květina,Zdeněk Zadák

publisher: Galén

0 / 5
22 % Doprava zdarma
Publikace Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii je v českém písemnictví ojedinělá - je unikátní nejen svou myšlenkou, ale i provedením a vytvořením souboru, který vychází z dlouholetých zkušeností autorského kolektivu. Zkušeností, které se navíc opakovaně prokazatelně osvědčily a potvrdily významnými vědeckými úspěchy a získanými (a

Sleva 22 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 538 Kč

SklademMuž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele