Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Tomášek, Vladimír Týč, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

3 / 5
16 %
Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků.

Sleva 16 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 554 Kč

Skladem

Politický a právní rámec evropské integrace

Autor: Šlosarčík Ivo

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

5 / 5
15 %
Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti práv se dozvědí o politickém rozměru evropské integrace.Tomuto dvojímu pohledu na evropskou integraci odpovídá vhodně zvolený název, který není zaměnitelný s jinými

Sleva 15 % z běžně ceny 655 Kč

Naše cena: 557 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská úmluva o lidských právech

Autor: Kolektiv autorů - Kmec,Kosař,Kratochvíl,Bobek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

4.8 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 3 730 Kč

Naše cena: 3 357 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z práva EU

Autor: Kolektiv autorů - Janků Martin,Janků Linda

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Právo Evropských společenství a Evropské unie, které již po více než pět let představuje závazný právní rámec rozvoje podstatné části českého právního řádu, doznává v posledních letech zásadních změn. Tyto souvisejí především s úsilím o prosazení reforem institucionálního rámce EU, souvisejících s nabytím účinnosti Lisabonské reformní smlouvy. Jelikož se právo EU i většina jeho změn, k nimž

Sleva 15 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Právo mezinárodních smluv

Autor: Kolektiv autorů - Šturma Pavel,Balaš Vladimír,Čepelka Čestmír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Instrument mezinárodní smlouvy patří k základním pramenům mezinárodního práva. Publikace zpracovává problematiku uzavírání mezinárodních smluv, která je ve své písemné podobě z roku 1969 (tzv. Vídeňská úmluva o smluvním právu). V tištěné podobě vychází komentář k této Vídeňské úmluvě již potřetí, místy je však nově provázen kritikou, což z něj činí o to zajímavější odborný materiál. Nově je též

Sleva 15 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Právní otázky podnikání v SRN

Autor: Kolektiv autorů - Jiřina Hásová,kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Spolková republika Německo patří k významným obchodním partnerům České republiky. Je proto vhodné se dostatečně orientovat v právní úpravě německého prostředí, kde jsou navazovány podnikatelské vztahy. Publikace podává přehled právních předpisů významných při podnikání, uvádí vymezení základních pojmů, které s podnikatelskou činností souvisí (podnikatel, firma, sídlo apod.), nastiňuje podmínky

Sleva 10 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 513 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Autor: Lukášek Libor

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Mezinárodní právo prošlo obdobím největšího rozvoje po druhé světové válce, ale i v současnosti je dynamicky se rozvíjejícím a studovaným fenoménem. Představuje soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy mezi jeho subjekty, je nástrojem regulace vztahů v mezinárodním společenství, tvoří nezbytný normativní základ pro chování států a mezinárodních organizací mezi sebou. Z části zasahuje

Sleva 22 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Mezinárodní aevropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu

Autor: Šturma Pavel

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Monografie je věnována analýze nejvýznamnějších moderních instrumentů mezinárodního práva trestního (smluvní povahy), zaměřuje se v prvé řadě na terorismus. Systém existujících smluv proti terorismu na univerzální i regionální úrovni a příprava nových instrumentů před-stavuje dnes již poměrně rozsáhlou matérii, jež si zasluhuje právě takovéto souhrnné zpracování. Organizovaný zločin je druhou

Sleva 10 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 585 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské a mezinárodní insolvenční právo - komentář

Autor: Bělohlávek J. Alexander

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 2 170 Kč

Naše cena: 1 953 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo veřejné

Autor: Kolektiv autorů - Čepelka Čestmír,Šturma Pavel

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace je jednotnou a ucelenou učebnicí, pojednávající o problémech obecných i zvláštních, navazující na tradice české a evropské doktríny. V deseti rozsáhlých kapitolách přibližuje historii mezinárodního práva a jeho nauky, dále subjekty, prameny a druhy pravidel mezinárodního práva, státní území a mezinárodní prostory, obyvatelstvo (včetně mezinárodní ochrany lidských práv),

Sleva 10 % z běžně ceny 1 040 Kč

Naše cena: 936 Kč

Skladem

Sociální právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Koldinská Kristina,Tomeš Igor

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Kniha Sociální právo Evropské unie vysvětluje základní filozofii sociální politiky Evropské unie tak, jak je v současné době vyjádřena v primárním i sekundárním právu ES. Čtenář získá ucelené vědomosti o koncepci a obsahu sociální ochrany na úrovni Evropské unie a o historickém vývoji, který k její současné podobě vedl. Součástí prvé části knihy je rovněž pojednání o vývoji koncepce základních

Sleva 10 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní…

Autor: Hubálková Eva

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
První svazek přehledu soudních rozhodnutí podle jednotlivých článků Evropské úmluvy o lidských právech.

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Mezinárodní právo veřejné, 3. vydání

Autor: Seidl-Hohenveldern Ignaz

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Tato učebnice mezinárodního práva je dílem německy píšícího autora, profesora Ignaze Seidl-Hohenveldern (nar. v Šumperku v roce 1918), jednoho z nejvýznamnějších odborníků v oboru mezinárodního práva, autora více než tří set vědeckých prací a desítek monografií. Tato učebnice není ani utopickou vizí o mezinárodním právu, ani apologeticky pojatou obhajobou praktických kroků mezinárodní politiky,

Sleva 15 % z běžně ceny 384 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Evropský soudní dvůr (praktický průvodce)

Autor: Karzel Daniel

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace Evropský soudní dvůr - Praktický průvodce se na trhu objevuje přibližně dva roky po přistoupení České republiky k Evropské unii. Publikace, která je určena především právnické veřejnosti, má sloužit k zjednodušení orientace v procesních předpisech upravujících řízení u Evropského soudního dvora. Úvodem je v knize zmíněn základní vývoj evropské integrace včetně historického vývoje

Sleva 15 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatele

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Autor: Pipková Hana

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace je první ucelenou prací v oblasti známkového práva dotčenou komunitárním právem, včetně příslušné judikatury soudů Evropských společenství [Soudu první instance a Soudního dvora Evropských společenství (ESD)] ve věcech známkového práva s přihlédnutím k rozhodovací činnosti soudů členských států Evropské unie v případě řízení o předběžné otázce, jakož i Úřadu pro harmonizaci na vnitřním

Sleva 15 % z běžně ceny 467 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem u dodavatele

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Autor: Kolektiv autorů - Sládeček,Tomoszková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě úvodních vysvětlivek a závěrečných poznámek obsahují také prameny právní úpravy, organizaci správního soudnictví, pravomoc a příslušnost správních soudů a průběh

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání

Autor: Naděžda Rozehnalová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu – části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva vytvářeného na úrovni Světové obchodní organizace, části věnované regulaci na úrovni Evropských společenství a České republiky a nakonec části věnované právnímu režimu vybraných typů

Sleva 15 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 509 Kč

Skladem u dodavatele

Právní předpisy Evropské Unie s judikaturou. Právo obchodní společností.

Autor: Lasák Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí společenského a hospodářského života. Spolu se zvyšujícím se množstvím evropské legislativy, jakož i judikatury Soudního dvora pak narůstá potřeba právní praxe konzultovat

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Právo Evropské unie, 2. vydání

Autor: Outlá Veronika

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace je především učebnicí práva Evropského společenství určenou studentům právnických fakult, ale také studentům jiných neprávních oborů. Zajímavé informace v ní nicméně nalezne i širší odborná a laická veřejnost. Je zaměřena zejména na získání základních vědomostí o komunitárním pilíři Evropské unie, klade přitom důraz na svobody vnitřního trhu Evropské unie, tedy volný pohyb zboží, osob a

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum práva Evropské unie, 2.vydání

Autor: Hamerník Pavel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Již téměř pět let se můžeme v České republice setkávat s platným komunitárním právem. Stále více přibývá případů, kdy na otázky spojené s aplikací komunitárního práva narážíme v běžné právní praxi. Tato publikace je určena nejen studentům práva Evropské unie, ale také všem těm, kteří se řešením praktických problémů s komunitárním aspektem denně zabývají. Praktikum obsahuje nejen řadu zadání

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele