Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Slovenské právní předpisy

Nejprodávanější v této kategorii

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Autor: Mária Stanislavová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola rada školy alebo rada školského zariadenia definovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy, školského

Sleva 15 % z běžně ceny 194 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
22 %
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Základy správneho práva (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Hašanová Janka,Dudor Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Autor: Čollák Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenské právní dějiny

Autor: Kolektiv autorů - Vojáček Ladislav,Schelle Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století. V jednotlivých částech (vývoj do roku 1848, léta 1948–1918 a 1918–1992) autoři nejdříve podávají charakteristiku daného období a jeho jednotlivých fází.

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o inšpekcii práce - komentár

Autor: Jurík Vladimír

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Inšpekcia práce, ako aj tento zákon, prešli od vzniku až po súčasnosť mnohými výraznými zmenami. Tieto zmeny boli vyvolané predovšetkým potrebou prispôsobiť slovenský právny poriadok legislatíve Európskej únie, posilniť systémovú komplexnosť právnej úpravy inšpekcie práce, zlepšiť organizáciu štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, zvýšiť účinnosť a efektívnosť výkonu inšpekcie práce a v

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o správcoch-vyhl.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustan.zák. č.7/2005 Z.z. o konk.a reštruktur.

Autor: Králik Matúš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša ďalší komentár, a to hneď k dvom dôležitým predpisom konkurzného práva - k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a k vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení

Sleva 15 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Autor: Štofková Petra

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a reštrukturalizačné konanie. Predkladaná publikácia je spracovaná s cieľom poskytnúť čitateľom prehľad o aktuálnej judikatúre v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Do zbierky boli vybrané rozhodnutia tak slovenských a českých súdov, ako aj Súdneho dvora EÚ. Ide predovšetkým o rozhodnutia z

Sleva 15 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Autor: Kolektiv autorů - Tkáč Juraj,Griga Marek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická verejnosť relatívne hlasno reagovala na nové inštitúty nového zákona. Práve táto reakcia nás priviedla k myšlienke zosumarizovať relevantné rozhodnutia týkajúce sa problematiky osobných údajov. V predkladanej publikácii čitateľ nájde príslušnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie,

Sleva 15 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikón právnych dejín Slovenska

Autor: Ladislav Hubenák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Právne dejiny Slovenska sú integrálnou súčasťou národnej histórie a úzko súvisia so všeobecnými dejinami štátu a práva aj súčasnými dejinami práva krajín Európy. Cieľom predkladanej publikácie nie je poskytnúť čitateľovi vyčerpávajúcu syntézu právnych dejín na území Slovenska, je skôr encyklopedickou pomôckou, ako doplniť súčasné publikácie a učebnice, pretože registruje podrobný

Sleva 15 % z běžně ceny 662 Kč

Naše cena: 563 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretické problémy pracovného práva

Autor: Helena Barancová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalší rozvoj pracovného práva. Nedodržanie potrebných teoretických a vecných väzieb medzi jednotlivými pracovnoprávnymi

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Autor: Kolektiv autorů - Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (2. vydanie)

Autor: Edmund Horváth

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí, ktorých závery môžu byť inšpiratívne v každodennej praxi advokáta, vyššieho súdneho úradníka, sudcu alebo notára. V súdnej praxi sa s

Sleva 15 % z běžně ceny 527 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Autor: Tomáš Gábriš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých právnych odvetví – občianskeho aj trestného práva hmotného a procesného, obchodného, zmenkového, konkurzného práva, pozemkovoknižného práva, banského práva, právnej

Sleva 15 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 560 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastnícka správa spoločnosti (Corporate Governance)

Autor: František Okruhlica

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Ide o prvú monografiu v Slovenskej republike, ktorá ucelene vysvetľuje teoretické základy správy spoločnosti, a pritom poukazuje na príčiny pozitívnych a negatívnych javov, s ktorými sa čitateľ stretáva v hospodárskej praxi. Cieľom monografie je podať komplexný, systematický a všestranný pohľad na problematiku správy spoločnosti v kontexte svetovej a domácej teórie a praxe. Osobitnú pozornosť

Sleva 15 % z běžně ceny 656 Kč

Naše cena: 558 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár

Autor: Kolektiv autorů - Marek Griga, Juraj Tkáč

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení dvoch posledných noviel – uskutočnených zákonom č. 95/2013 Z. z. a zákonom č. 180/2013 Z. z. Na 854 stranách sa nezameriava len na nové inštitúty či manuálne prebratie dôvodových správ,

Sleva 15 % z běžně ceny 1 728 Kč

Naše cena: 1 469 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Autor: Róbert Jakubáč

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu, ktorý je zameraný na problematiku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (t. j. problematiku

Sleva 15 % z běžně ceny 492 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem u dodavatele

Základy verejnej správy

Autor: Daniel Klimovský

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Cieľom publikácie je predstaviť verejnú správu v istej logickej štruktúre tak, aby čitatelia získali čo najprijateľnejšie a najobsiahlejšie informácie o všetkých vymedzených témach. Okrem myšlienok autora sú v nej prezentované názory a myšlienky iných autorov s cieľom poukázať na rôznorodosť prístupov k chápaniu jednotlivých súvislostí spojených s problematikou verejnej správy. Tieto rešpektujú

Sleva 15 % z běžně ceny 583 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem u dodavatele

Katastrálny zákon - Komentár

Autor: Ondrej Halama

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na našom knižnom trhu, Katastrálny zákon – komentár. Kataster nehnuteľností je verejná evidencia, ktorá zasahuje do života každého občana. Pri uspokojovaní základných ľudských potrieb (bývanie, poľnohospodárstvo), pri vyrubovaní daní, v stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, ale aj

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Autor: Jozef Harajdič

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Pracovný pomer je jedným zo základných pracovnoprávnych vzťahov a zároveň hlavným predmetom záujmu individuálneho pracovného práva. Súčasná právna úprava skončenia pracovného pomeru, obsiahnutá v druhej časti Zákonníka práce, sa vyznačuje nejednoznačným a niekedy aj chýbajúcim výkladom pojmov, preto práve vybrané súdne rozhodnutia by mali poslúžiť ako interpretačná pomôcka pri výklade týchto

Sleva 15 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o rodine - komentár (2. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Edmund Horváth, Erik Varga

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy, pričom jeho pozornosť je venovaná jednak zmenám v právnej úprave rodinného práva, ktoré zákon č. 36/2005 Z. z. priniesol, ako aj tradičným pojmom a

Sleva 15 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem u dodavateleFalešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele