Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Přerozdělování nebo uznání?

Autor: Kolektiv autorů - Nancy Fraserová,Alex Honneth

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha dvou významných současných teoretiků se vyznačuje interdisciplinární povahou a pohybuje se především na rozmezí filozofie, sociologie, politologie a psychologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Dialog - Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Studie je příspěvkem k vybudování interdisciplinární teorie dialogu, zároveň představuje i praktický krok na složité cestě ke kultivování našeho veřejného života a hlavně těch komunikačních zařízení, které se vyznačují hledáním pravdy prostřednictvím polemiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 25 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J. H. Alstedovi, J. A. Komenskému, problematice humanismu, exilu, biblické kritiky a korespondenčních sítí. Rozsáhlá recenzní rubrika hodnotí české, německé, anglické, maďarské a polské publikace, mj. další svazek nové kritické edice

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Znalost - její lidské, společenské a epistemické dimenze

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein

Autor: Petr Glombíček

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání (1953) podnět rakouský filosof Ludwig Wittgenstein (1889–1951), soustřeďovala na otázku tzv. autority první osoby ve věci mentálních stavů. Texty v tomto sborníku se na problém soukromého jazyka pokoušejí podívat jako na obecnější problém, co to znamená něčemu rozumět. Popularitu takovému čtení Wittgensteinových

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Síla a rozum - Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení

Autor: Pavel Barša

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Nová kniha prof. Pavla Barši Síla a rozum si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem tak, jak se artikuloval v moderním politickém myšlení. Druhým úkolem je zasadit tento protiklad do takového rámce, v němž se symbolické referenční body obou pozic – síla a rozum – již nebudou jevit jako alternativní principy politického jednání, nýbrž jako jeho dva vzájemně

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví

Autor: Johann Gottlieb Fichte

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Struktura chování

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie

Autor: Ivan Chvatík

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek sestavený ze studií fenomenologických filosofů zabývajících se již delší dobu myšlením Jana Patočky pokrývá tematicky celé Patočkovo dílo. Pozornost přispěvatelů je zaměřena především na to, co je ve filosofii Jana Patočky originálního, ať už je to jeho kritika zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla nebo jeho velkého pokračovatele Martina Heideggera, či Patočkův vlastní pozitivní

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Logika a přirozený jazyk

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje průřez hlavními tématy logické analýzy přirozeného jazyka. Uvádí čtenáře do logických jazyků, které jsou k analytickým účelům používány a do metodických postupů spjatých s jejich aplikací na konkrétní problémy.

Sleva 20 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Martin Luther King proti nespravedlnosti

Autor: Kolektiv autorů - Marek Hrubec,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka proti rasismu a nositele Nobelovy ceny míru. Přináší také nedávno zveřejněné unikátní fotografie; je určena odborné i širší veřejnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Náš jazyk, můj svět - Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o problematice vztahu mezi intersubjektivitou a individualitou na poli jazyka. Výchozím kontextem je konfrontace filosofie Ludwiga Wittgensteina s Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií.

Sleva 20 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Kosmopolitismus - Základní ideje globálního uspořádání

Autor: Robert Fine

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Britský sociální teoretik R. Fine ve své studii navazuje na Kanta, Hegela, Hannah Arendtovou a další autory a nabízí originální rozbor pojetí kosmopolitního uspořádání, které je výzvou pro všechny badatele zabývající se problémy a řešeními současného světového řádu.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Idea, číslo, pravidlo

Autor: Vojtěch Kolman

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje pokročilý úvod do analytického myšlení a rekonstrukci jeho vztahů k filosofii tradiční. Tři významné momenty analytické filosofie, Fregův obrat k jazyku, Wittgensteinův obrat pragmatický a Brandomův obrat sociální jsou na pozadí dějin filosofie od Platóna přes Kanta (a Hegela) až po současnost chápány nikoli jako radikálně nové fenomény, ale jen další fáze rozvoje sémantického

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 25

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 25 (2010) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. Představuje několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Formální a transcendentální logika

Autor: Edmund Husserl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Dílo Formální a transcendentální logika, uveřejněné v roce 1929, je posledním dílem o logice, kterému mohl dát definitivní podobu ještě Husserl sám. Problematiku, které byla věnována jeho Logická zkoumání, v něm zpracoval způsobem, který odpovídá výsledné fázi jeho filosofického vývoje: v souladu s fenomenologickým pojetím ukazuje, že i pro logiku platí, že její útvary vyplývají z konstituujících

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k pramenům smyslu - Genetická fenomenologie Edmunda Husserla

Autor: Michal Ajvaz

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Autor podává přehled Husserlovy koncepce genetické fenomenologie, snaží se ukázat princip geneze, paradoxy, jež jsou v rámci fenomenologie s genetickou problematikou spjaty, a místo genetického bádání ve fenomenologické filosofii: genetická analýza není jen jednou z oblastí fenomenologie, ukazuje se jako nepostradatelná pro plné určení smyslu ve všech dalších oblastech. Jako vodítko při svém

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

O matematické metodě

Autor: Bernard Bolzano

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad části obšírného úvodu matematického spisu Grossenlehre, v níž Bolzano přehledně vymezuje základní pojmy své koncepce logiky, jak ji dříve rozvinul především ve svém logickém spise Wissenschaftslehre. Současně zde Bolzano podává návod metodického postupu, jakým má být vedena výuka a výklad vědy, především matematiky, a přichází s požadavkem důsledně exaktní výstavby celého výkladu

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Interkulturní vojna a mír

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Publikace se věnuje významným a aktuálním otázkám, které jsou vyvolány současnými konflikty uvnitř jednotlivých kultur i mezi kulturami. Téma dialogu mezi evropskými, islámskými, konfuciánskými a dalšími kulturními okruhy a jejich vzájemného uznání je velkou výzvou jak pro filosofy a sociální vědce, tak pro občany a politiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk - logika - věda

Autor: Prokop Sousedík

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník ze zasedání českých a slovenských analytických filozofů na téma Aktuální problémy logické a filosofické analýzy. Editor Prokop Sousedík.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 20/2005

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Jubilejní 20. svazek numismatického sborníku, který vychází opět po dvanácti letech.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Formy jazyka, úvod do logiky a její filosofie

Autor: Vojtěch Kolman , Vít Punčochář

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Co znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či samotná příroda? A lze tuto logiku, kterou bychom měli bezvýhradně sledovat, blíže popsat? Odpověď, kterou tato kniha nabízí, je všechno jiné než triviální. Na jednu stranu jsou v ní zaváděny a komentovány logické systémy, které jsou v moderní filosofii, matematice či

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Morální odpovědnost a její aspekty - Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil Hála, kol.

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bezprecedentní účinnost technologií a mnohé další faktory soudobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé jazyky: čítanka

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník překladů představuje výběr textů analyzujících nejcharakterističtější příklady „soukromých jazyků“ nejen z úzké obecně analytické perspektivy filosofie, ale především z hlediska speciálních věd, zvláště lingvistiky. Antologii, která je doplňkem k monografii Soukromé jazyky (Filosofia 2012), doprovází překladatelova úvodní studie

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele