Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Poklady z písku - České objevování civilizace na Nilu

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Za více než půl století, které uplynulo od založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK v roce 1958 a zahájení jeho činnosti v Egyptě v roce 1960, se českým egyptologům podařilo objevit, prozkoumat, rekonstruovat, zachránit a publikovat velké množství památek, od pravěkých skalních kreseb přes, do té doby neznámé, pyramidy nebo šachtové hroby až po

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso

Autor: Lukáš Vytlačil

publisher: Togga

5 / 5
20 %
Koncert G dur pro hoboj, smyčce a basso continuo od Antonína Reichenauera (c. 1694–1730), který vychází tiskem vůbec poprvé, patří mezi významné a vzácné památky instrumentální tvorby českých skladatelů pozdního baroka. Dílo vzniklo patrně ve 20. letech 18. století pro kapelu hraběte Václava Morzina, pro něhož Reichenauer v té době pracoval. Tento ansámbl patřil mezi nejlepší kapely v českých

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

O Červené Karkulce, která tancovala s vlky

Autor: Kolektiv autorů - Oleg Šuk,Zuzka Šuková

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Je to příběh o naší osamělosti. O porozumění a překonání strachu. O tom, že opravdová láska znamená nechat tomu druhému prostor pro svobodné rozhodování. Je o tanci ve větru a o naslouchání hlasu stromů. O splynutí s řekou. O slunci v srdci, když nebe zatáhnou mraky smutku. O tom, že naše duše je veliká jako les, kde každá živá bytost má své místo. O dovádění a také o tom, čeho jsme se tak báli,

Sleva 20 % z běžně ceny 93 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele

Království motivů. Motivická analýza románů Milana Kundery

Autor: Jakub Češka

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha přináší metodologicky zcela nový pohled na Kunderovu románovou tvorbu: vyhýbá se jak přebírání a dovysvětlování interpretací, které svým dílům přisuzuje Kundera sám, tak i používání Kunderových próz pro ilustraci sdělení, že ta či ona teorie funguje i na jeho díla.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Umění zprostředkovaného učení - Teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování Reuvena…

Autor: Gabriela Málková

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha představuje jednu z nejvlivnějších současných teorií vývoje intelektu, jejímž jádrem je odlišení kulturně specifických a ve všech kulturách přítomných mechanismů ovlivňujících rozvoj intelektu dítěte. Autorem této teorie je současný izraelský psycholog Reuven Feuerstein. Pozornost je dále věnována Feuersteinovu programu instrumentální obohacování, který se i v českém prostředí s úspěchem

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Být napřed všemu odloučení

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Básnická sbírka Elegie z Duina pražského německého básníka Rainera Marii Rilka doposud nebyla v českém jazykovém prostředí komplexně zpracována. Pokus o její fenomenologickou interpretaci poukazuje na filosofické předpoklady některých klíčových motivů v myšlení F. Nietzscheho. Postupný výklad všech deseti elegií se koncentruje kolem pojmů anděla, milenců, noci, smrti, dětství, neviditelna,

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Kunst-lehre: Nauka umění

Autor: Paul Klee

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Paul Klee, který je vedle P. Picassa asi největším výtvarníkem 20. století, byl činný i na poli literárním. Antologie jeho klíčových textů z let 1900-1929 zahrnuje recenze výstav, příležitostné texty na počest malířských kolegů a hlavně teoretické traktáty osvětlující základní formální principy jeho malířské tvorby. Kleeovy texty jsou doplněny překladem manifestu Bauhausu od Waltera Gropia a

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Gilles Deleuze. Asignifikantní sémiotika

Autor: Martin Charvát

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Filosofii Gillesa Deleuze můžeme charakterizovat jako specifickou ontologii založenou na myšlence čisté diference, která je principem reálné zkušenosti. Proto můžeme o Deleuzovi hovořit jako o zastánci tzv. „transcendentálního empirismu”, fundovaném na Deleuzem vypracované koncepci znaku a sémiotiky. Deleuze je totiž přesvědčen, že naše vnímání světa probíhá skrze znaky, kdy znak má schopnost

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Proč všichni odcházejí

Autor: Zuzana Dostálová

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Novela Proč všichni odcházejí je autobiografickou výpovědí dítěte, dívky, která se poprvé setkává s odcházením blízkých. Zároveň se snaží pochopit, proč je svět dospělých takový, jaký je. Proč se lidé opouštějí, proč umírají, proč je tolik samoty? Rodinná historie ji nutí přemýšlet nad krutostmi koncentračních táborů a křivdami komunistického režimu. Její dětství je poznamenáno dobou temna,

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Uvnitř - Vně - Malá sdělení

Autor: Adriena Šimotová

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Adriena Šimotová (6. srpna 1926 – 19. května 2014) patřila k nejrespektovanějším osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století a počátku století jedenadvacátého, získala řadu mezinárodních ocenění, její díla jsou zastoupena ve významných domácích i zahraničních sbírkách.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Herderova filosofie kultury - Herder a německé osvícenství

Autor: Martin Bojda

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha přináší syntetické znázornění myslitelského odkazu Johanna Gottfrieda Herdera, jedné z největších a nejplodnějších osobností německé kultury, v kontextech duchovního světa německého osvícenství.

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem u dodavatele

Pojednání o lidské přirozenosti - Kniha 1. Rozum

Autor: David Hume

publisher: Togga

0 / 5
20 %
První kniha Humova Pojednání o lidské přirozenosti, jež poprvé vyšla v roce 1739, patří k hlavním dílům západní filosofické literatury. Hume v ní zakládá svou vědu o lidské přirozenosti ve vztahu k lidskému poznání. Radikálním způsobem přitom napadá tradované představy o povaze, funkci a rozsahu lidského rozumu a vykládá je na pozadí své asociační psychologie pomocí pojmu víry, dispozice, zvyku a

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha analyzuje málo probádanou fázi myšlení německého filosofa Martina Heideggera, během které se formovaly jeho úvahy týkající se moderní techniky a vědy, jež ho proslavily po druhé světové válce. Heidegger určuje bytostnou povahu techniky termínem Machenschaft, který lze kvůli významovému určení „moc“ a „zhotovování“, jež se ozývají v tomto německém slově, souhrnně tlumočit

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk mezi rozprostraněností a krajinou - Studie k rozmanitosti

Autor: Jaroslav Novotný

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Oproti reduktivním snahám matematizovaného pojímání prostoru se v této publikaci předkládá pokus o předestření výseče rozmanitosti zkušenosti a chápání prostoru napříč různými obory. Východiskem je konfrontace Descartesova pojetí prostoru jako pouhé rozprostraněnosti těles s Heideggerovou mnohem bohatší tematizací prostorovosti lidské existence a prostorové konstituce vazby člověka a světa. Jako

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Jest duše cizinkou na této zemi - Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. Studie proto zprvu objasňuje, co pro Heideggera znamená, že zkušenost (Er-fahrung) je cesta

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

O nových médiích, modularitě a simulaci

Autor: Martin Charvát

publisher: Togga

0 / 5
20 % Novinka
Kniha O nových médiích, modularitě a simulaci je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcendentního typu, ale o rhizomatické uspořádání

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Progresivní rock - Světová a československá scéna ve vybraných reflexích

Autor: Jan Blüml

publisher: Togga

0 / 5
20 % Novinka
Kniha se zabývá formováním progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Pozornost je věnována „undergroundovým“ kořenům daného žánru na angloamerické scéně, vlivu tvorby The Beatles na jeho uměleckou podobu i globálnímu trendu ke komplikaci výrazových prostředků rocku, který v sedmdesátých letech vyústil v rozsáhlé multimediální projekty skupin Genesis, Pink Floyd či

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Bilingvismus a bilingvní výchova - na příkladu bilingvismu česko-německého

Autor: Martin Lachout

publisher: Togga

0 / 5
20 % Novinka
Kniha je věnována problematice bilingvismu, jež představuje aktuální společenské téma diskutované jak odbornou veřejností (lingvisty, psycholingvisty, sociolingvisty či lingvodidaktiky, ale i jinými), tak i laiky, jim všem je tato publikace také určena. Čtenář se seznámí nejen se současnou situací vícejazyčnosti na území dnešní Evropy, s jazykovou politikou České republiky, ale i s různými

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Zádumčivé plameny

Autor: Hans Arp

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Je málo známou skutečností, že výtvarník Hans (Jean) Arp (1886-1966) byl rovněž činný na poli básnickém, jeho básnické dílo zabírá úctyhodné tři svazky. Arpova poetická tvorba probíhala povícero v duchu dadaismu, jehož význačným exponentem byl spolu s Maxem Ernstem, Kurtem Schwittersem a svou manželkou Sophie Täuberovou. Ale po druhé světové válce tón jeho básní ztemňuje, humoru ubývá a místo

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Historické klavíry v Čechách a na Moravě

Autor: Bohuslav Čížek

publisher: Togga

0 / 5
20 %
V této práci předkládá autor PhDr. Bohuslav Čížek, CSc., emeritní kurátor sbírky hudebních nástrojů Národního muzea v Praze, první ucelený přehled o dochovaných klávesových chordofonech vybraných mistrů 18. a první poloviny 19. století na území České republiky. Z relativně velkého počtu 37 dochovaných klavichordů je autorsky určených jen osm, ve výrazně menším množství cembal a spinetů

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén fikce - Příspěvek k fenomenologii literatury

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Monografie se na pozadí otázky fikčnosti literárního díla pokouší představit fenomenologickou perspektivu na literaturu. Kniha je rozdělena do tří částí. První část představuje fenomenologický výklad poetiky V. Šklovského a J. Mukařovského a stanovuje základní směr fenomenologického přístupu k literatuře. Druhá část má formu kritického dialogu (polemika se dotýká především tzv. teorie fikčních

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka

Autor: Tomáš Marvan

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha představuje čtenářům vývoj analytické filosofie jazyka spíše jako střetávání teoretických projektů než jako střídání doktrín. Objasňuje jejich aspirace, nechává zaznít jejich argumenty a uvádí je do vzájemné polemické konfrontace, do níž přispívá vlastní kritickou analýzou. Tematický záběr knihy je pozoruhodný: vyložit se skutečným porozuměním tak různorodou látku, jakou představují Fregeho

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Pavučina závislosti - Alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Heller,kolektiv,Olga Pecinovská

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Autoři sympatickým a rozhodně nikoli mentorským způsobem upozorňují na stále nedostatečné znalosti vývoje alkoholismu a jeho osudové nebezpečí při ztráte kontroly. Je známo, že tato nemoc stále uniká pozornosti, jak lékařů, kteří pozdě poznávají pravou příčinu některých a to velmi častých a různých somatických potíží svých pacientů,jež jsou konečným důsledkem jejich zatajeného alkoholismu, tak

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Hořkosladká medovina - Smutné i veselé postřehy abstinující alkoholičky

Autor: Bohunka Nováková

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Tahle kniha by vůbec nevznikla, nebýt lidí, kteří to s námi závislými chtějí ještě zkusit a nezatracují nás. Pomáhají, i když o to mnohdy na začátku ani nestojíme.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele